Start|Kontakt|Suche|Hilfe Deutsch | English
Version 1.1.1Sie sind hier: Startseite>Übersichten

 Einstellungen

Übersichten
 • [1]
  • Ostia [1]
 • ?

 • ? [2]
  • ? [1]
  • Heeresmünze [1]
 • A

 • Achaia|Achaea|Achäa [9]
  • Argos/ Argolis [2]
  • Korinthos/ Corinthus [3]
  • Pagae/ Pagai Megaris [1]
  • Patrai/ Patras [2]
  • Sikyon [1]
 • Aegyptus|Aigyptos|Egypt|Ägypten [35]
  • Alexandria [35]
 • Aiolis|Aeolis|Äolis [1]
  • Aigai [1]
 • Akarnania|Akarnanien|Acarnania [1]
  • Leukas/ Leucas [1]
 • Apulia|Apulien [1]
  • Teate [1]
 • Arabia|Arabien [15]
  • Bostra [7]
  • Charachmoba [1]
  • Esbous/ Esbus [1]
  • Medaba [1]
  • Petra [3]
  • Rabbathmoba-Areopolis [2]
 • B

 • Bithynia|Bithynien [70]
  • # Koinon [7]
  • Bithynion-Klaudiop./ Bithynium [3]
  • Juliopolis [1]
  • Kalchedon/ Calchedon [1]
  • Kreteia Flaviopolis/ Creteia [1]
  • Nikaia/ Nicaea [27]
  • Nikomedia/ Nicomedia [23]
  • Prousa/ Prusa ad Olympum [5]
  • Prousias/ Prusias ad Hypium [1]
  • Tios [1]
 • Bosporos|Bosporus [3]
  • # Kgr. [3]
 • D

 • Dekapolis|Decapolis [12]
  • Abila [2]
  • Antiochia ad Hippum [2]
  • Capitolias [1]
  • Dium [1]
  • Gadara [4]
  • Kanatha [1]
  • Philadelphia [1]
 • E

 • Epeiros|Epirus [3]
  • Ambrakia [2]
  • Nikopolis/ Nicopolis [1]
 • G

 • Galatia|Galatien [19]
  • # Koinon [5]
  • Ankyra/ Ancyra [10]
  • Pessinous [1]
  • Tauion/ Tavium [3]
 • Galilaea|Galiläa [2]
  • Tiberias [2]
 • Gallia|Gallien [1]
  • Narbo [1]
 • H

 • Hispania|Hispanien [14]
  • Carthago Nova [2]
  • Colonia Patricia [1]
  • Emerita [6]
  • Ilici [1]
  • Italica [2]
  • Malaca [2]
 • I

 • Illyricum [1]
  • Apollonia [1]
 • Imperium|Empire [104]
  • Aquileia [1]
  • Carthago [1]
  • Constantinopel [1]
  • Cyzicus [1]
  • Heraclea [1]
  • Lugdunum [3]
  • Nemausus [1]
  • Rom [87]
  • Siscia [3]
  • Thessalonike [1]
  • Ticinum [1]
  • Trier [3]
 • Ionia|Ionien [46]
  • Ephesos [17]
  • Erythrai/ Erythrae [3]
  • Magnesia ad Maeandrum [5]
  • Metropolis [2]
  • Samos [6]
  • Smyrna [13]
 • J

 • Judaea|Judäa [4]
  • Aelia Capitolina [1]
  • Askalon [1]
  • Eleutheropolis [1]
  • Gaza [1]
 • K

 • Kappadokia|Cappadocia|Kappadokien [7]
  • Kaisareia/ Caesarea [7]
 • Karia|Caria|Karien [21]
  • Antiochia ad Maeandrum [10]
  • Aphrodisias [3]
  • Apollonia Salbake [1]
  • Attuda [2]
  • Kidramos/ Cidramus [2]
  • Mylasa [3]
 • Kilikia|Cilicia|Kilikien [72]
  • Adana [1]
  • Aigeai [5]
  • Anazarbos [19]
  • Anemourion/ Anemurium [4]
  • Antiochia ad Cragum [1]
  • Diokaisareia/ Diocaesarea [2]
  • Eirenopolis-Neronia [1]
  • Elaioussa-Sebaste [1]
  • Karallia/ Carallia [4]
  • Kolybrassos/ Colybrassus [2]
  • Koropissos/ Coropissus [1]
  • Lyrbe [2]
  • Mallos [2]
  • Mopsos [2]
  • Ninika/ Ninica Klaudiopolis [3]
  • Olba [1]
  • Philadelphia [2]
  • Seleukia/ Seleucia ad Calycadn [2]
  • Selinos-Trajanopolis [1]
  • Tarsos [15]
  • Titiopolis [1]
 • Koile - Syria|Coele - Syria [12]
  • Damaskos/ Damascus [2]
  • Heliopolis [9]
  • Leukas ad Chrysoroam/ Leucas [1]
 • Kommagene|Commagene [4]
  • Zeugma [4]
 • Kreta|Crete [1]
  • Kydonia/ Cydonia [1]
 • Kypros|Cyprus|Zypern [2]
  • Paphos [2]
 • Kyrenaika|Cyrenaica [1]
  • Sabratha [1]
 • Kyrrhestika|Cyrrhestica [2]
  • Hieropolis Bambyke [1]
  • Kyrrhos/ Cyrrhus [1]
 • L

 • Lakonia [1]
  • Gytheion [1]
 • Lesbos [2]
  • # Koinon [2]
 • Lukania|Lucania|Lukanien [2]
  • Poseidonia/ Paestum [2]
 • Lydia|Lydien [75]
  • Akrasos/ Acrasus [2]
  • Blaundos [2]
  • Dioshieron [1]
  • Hypaipa/ Hypaepa [18]
  • Kilbianoi inf./ Cilbiani inf. [1]
  • Magnesia ad Sipylum [7]
  • Mastaura [1]
  • Nakrasa/ Nacrasa [4]
  • Nysa [2]
  • Philadelphia [9]
  • Saitta [6]
  • Sardes u. Hypaipa [1]
  • Sardes [11]
  • Silandos/ Silandus [2]
  • Tabala [2]
  • Thyateira/ Thyatira [2]
  • Tralles [1]
  • Tripolis [3]
 • Lykia| Lykien [3]
  • Myra [1]
  • Patara [1]
  • Patara u. Myra [1]
 • M

 • Makedonia|Macedonia|Mazedonien [33]
  • # Koinon [8]
  • Dium [2]
  • Kassandreia/ Cassandria [2]
  • Philippi [3]
  • Stobi [5]
  • Thessalonike [12]
  • Topeiros/ Topirus [1]
 • Mesopotamia|Mesopotamien [11]
  • Edessa [2]
  • Nisibis/ Nesibis [5]
  • Rhesaina [4]
 • Moesia|Moesien [88]
  • Dionysopolis [1]
  • Markianopolis/ Marcianopolis [30]
  • Nikopolis/ Nicopolis ad Istrum [44]
  • Odessos [2]
  • Tomis [11]
 • Mysia|Mysien [36]
  • Apollonia ad Rhyndacum [2]
  • Kyzikos/ Cyzicus [8]
  • Lampsakos/ Lampsacus [3]
  • Parium/ Parion [9]
  • Pergamon u. Sardes [1]
  • Pergamon/ Pergamum [13]
 • N

 • Numidia|Numidien [2]
  • Cirta [1]
  • Utica [1]
 • P

 • Pamphylia|Pamphylien [41]
  • Aspendos [5]
  • Attaleia [2]
  • Perge [27]
  • Side [7]
 • Paphlagonia [3]
  • Neoklaudiopolis/Neoclaudiopoli [2]
  • Sinope [1]
 • Parthia [1]
  • # Kgr. [1]
 • Persia|Persis [1]
  • # Kgr. [1]
 • Phoinikia|Phoenicia|Phoenizien [49]
  • # Koinon [2]
  • Ake - Ptolemais [3]
  • Arados [2]
  • Berytos [10]
  • Botrys [1]
  • Byblos [5]
  • Caesarea ad Libanum [2]
  • Orthosia [3]
  • Sidon [3]
  • Tripolis [5]
  • Tyros [13]
 • Phrygia|Phrygien [41]
  • Aizanis/Aizanoi [1]
  • Alia [1]
  • Amorion/ Amorium [1]
  • Ankyra [1]
  • Brouzos/ Bruzus [2]
  • Dokimeion/ Docimeum [2]
  • Eukarpeia [2]
  • Eumeneia/ Eumenea [4]
  • Hierapolis [3]
  • Julia (Ipsus) [1]
  • Kadoi/ Cadi [1]
  • Kibyra/ Cibyra [2]
  • Laodikea ad Lycum/ Laodicea [5]
  • Metropolis [1]
  • Peltai [1]
  • Philomelion/ Philomelium [1]
  • Prymnessos/ Prymnessus [1]
  • Sebaste [2]
  • Sibidunda [1]
  • Synnada [7]
  • Tiberiopolis [1]
 • Pisidia|Pisidien [37]
  • Adada [2]
  • Andeda [1]
  • Antiochia [3]
  • Apollonia Mordiaeum [3]
  • Ariassos [1]
  • Baris [1]
  • Isaura [2]
  • Kodroula/ Codrula [1]
  • Konana/ Conana [1]
  • Kremna/ Cremna [1]
  • Olbasa [1]
  • Pogla [6]
  • Prostanna [1]
  • Sagalassos [4]
  • Seleukeia Sidera-Klaudiosel. [1]
  • Selge [2]
  • Termessos Maj. [2]
  • Timbriada [1]
  • Tityassos/ Tityassus [3]
 • Pontos|Pontus [47]
  • Amaseia/ Amasia [8]
  • Amisos/ Amisus [2]
  • Komana/ Comana [4]
  • Neokaisareia/ Neocaesarea [17]
  • Sebastopolis Herakleia [11]
  • Zela [5]
 • R

 • Republik|Republic [14]
  • Rom [14]
 • S

 • Samaria|Samarien [11]
  • Caesarea Marit. [5]
  • Diokaisareia-Sepphoris [1]
  • Neapolis [3]
  • Nysa-Skythopolis [1]
  • Sebaste [1]
 • Seleukis u. Pieria [20]
  • Antiochia ad Orontem [5]
  • Emisa [3]
  • Epiphaneia ad Orontem [1]
  • Laodikea ad mare/ Laodicea [7]
  • Nikopolis in Seleuke [1]
  • Paltos [1]
  • Seleukia [2]
 • Sikelia|Sicilia|Sicily|Sizilien [3]
  • Akragas [1]
  • Panormus [2]
 • T

 • Thessalia [1]
  • Pherai [1]
 • Thrakia|Thracia|Thrakien|Thrace [130]
  • # Kgr. [1]
  • Anchialos [18]
  • Apollonia Pontica [2]
  • Augusta Traiana [21]
  • Bizye [4]
  • Coela [1]
  • Deultum [20]
  • Hadrianopolis [19]
  • Maroneia [1]
  • Mesembria [1]
  • Pautalia [13]
  • Perinthos/ Perinthus [5]
  • Philippopolis [13]
  • Plotinopolis [1]
  • Serdika/ Serdica [8]
  • Sestos/ Sestus [1]
  • Traianopolis [1]
 • Trachonitis [1]
  • Caesarea Panias [1]
 • Troas [1130]
  • Abydos [1]
  • Alexandria [8]
  • Pionia [2]

Dieses Werk bzw. Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert. Creative Commons License

Zuletzt geändert am: 2020-03-07 01:23:30