Start|Kontakt|Suche|Hilfe Deutsch | English
Version 1.1.1Sie sind hier: Startseite>Übersichten

 Einstellungen

Übersichten

  ?

 • ? (?) [1]
 • #

 • # Kgr. (Bosporos) [3]
 • # Kgr. (Parthia) [1]
 • # Kgr. (Persia) [1]
 • # Kgr. (Thrakia) [1]
 • # Koinon (Bithynia) [7]
 • # Koinon (Galatia) [5]
 • # Koinon (Lesbos) [2]
 • # Koinon (Makedonia) [8]
 • # Koinon (Phoinikia) [2]
 • A

 • Abila (Dekapolis) [2]
 • Abydos|Abydus|Abydus (Troas) [1]
 • Adada (Pisidia) [2]
 • Adana (Kilikia) [1]
 • Aelia Capitolina (Judaea) [1]
 • Aigai|Aegae|Aegae (Aiolis) [1]
 • Aigeai|Aegeae|Aegeae (Kilikia) [5]
 • Aizanis/Aizanoi|Aezanis (Phrygia) [1]
 • Ake - Ptolemais|Ptolemais - Ake (Phoinikia) [3]
 • Akragas|Agrigentum (Sikelia) [1]
 • Akrasos/ Acrasus|Acrasus (Lydia) [2]
 • Alexandria (Aegyptus) [35]
 • Alexandria (Troas) [8]
 • Alia|Alioi (Phrygia) [1]
 • Amaseia/ Amasia|Amasia (Pontos) [8]
 • Ambrakia (Epeiros) [2]
 • Amisos/ Amisus|Amisus (Pontos) [2]
 • Amorion/ Amorium|Amorium (Phrygia) [1]
 • Anazarbos|Anazarbus (Kilikia) [19]
 • Anchialos|Anchialus (Thrakia) [18]
 • Andeda (Pisidia) [1]
 • Anemourion/ Anemurium|Anemurium (Kilikia) [4]
 • Ankyra/ Ancyra|Ancyra (Galatia) [10]
 • Ankyra|Ancyra (Phrygia) [1]
 • Antiochia (Pisidia) [3]
 • Antiochia ad Cragum (Kilikia) [1]
 • Antiochia ad Hippum|Hippos (Dekapolis) [2]
 • Antiochia ad Maeandrum (Karia) [10]
 • Antiochia ad Orontem (Seleukis u. Pieria) [5]
 • Aphrodisias (Karia) [3]
 • Apollonia (Illyricum) [1]
 • Apollonia ad Rhyndacum (Mysia) [2]
 • Apollonia Mordiaeum (Pisidia) [3]
 • Apollonia Pontica (Thrakia) [2]
 • Apollonia Salbake (Karia) [1]
 • Aquileia (Imperium) [1]
 • Arados|Aradus (Phoinikia) [2]
 • Argos/ Argolis (Achaia) [2]
 • Ariassos|Ariassus (Pisidia) [1]
 • Askalon|Ascalon (Judaea) [1]
 • Aspendos|Aspendus (Pamphylia) [5]
 • Attaleia (Pamphylia) [2]
 • Attuda (Karia) [2]
 • Augusta Traiana|Traianopolis (Thrakia) [21]
 • B

 • Baris (Pisidia) [1]
 • Berytos|Berytus (Phoinikia) [10]
 • Bithynion-Klaudiop./ Bithynium|Bithynium - Claudiopolis (Bithynia) [3]
 • Bizye|Bizya (Thrakia) [4]
 • Blaundos (Lydia) [2]
 • Bostra (Arabia) [7]
 • Botrys (Phoinikia) [1]
 • Brouzos/ Bruzus|Bruzus (Phrygia) [2]
 • Byblos|Byblus (Phoinikia) [5]
 • C

 • Caesarea ad Libanum (Phoinikia) [2]
 • Caesarea Marit. (Samaria) [5]
 • Caesarea Panias|Caesarea Philippi (Trachonitis) [1]
 • Capitolias|Kapitolias (Dekapolis) [1]
 • Carthago (Imperium) [1]
 • Carthago Nova (Hispania) [2]
 • Charachmoba (Arabia) [1]
 • Cirta (Numidia) [1]
 • Coela (Thrakia) [1]
 • Colonia Patricia (Hispania) [1]
 • Constantinopel (Imperium) [1]
 • Cyzicus (Imperium) [1]
 • D

 • Damaskos/ Damascus|Damascus (Koile - Syria) [2]
 • Deultum (Thrakia) [20]
 • Diokaisareia-Sepphoris|Diocaesarea (Samaria) [1]
 • Diokaisareia/ Diocaesarea|Diocaesarea (Kilikia) [2]
 • Dionysopolis (Moesia) [1]
 • Dioshieron (Lydia) [1]
 • Dium (Dekapolis) [1]
 • Dium (Makedonia) [2]
 • Dokimeion/ Docimeum|Docimeum (Phrygia) [2]
 • E

 • Edessa (Mesopotamia) [2]
 • Eirenopolis-Neronia|Irenopolis-Neronia (Kilikia) [1]
 • Elaioussa-Sebaste (Kilikia) [1]
 • Eleutheropolis (Judaea) [1]
 • Emerita (Hispania) [6]
 • Emisa|Emesa (Seleukis u. Pieria) [3]
 • Ephesos|Ephesus (Ionia) [17]
 • Epiphaneia ad Orontem (Seleukis u. Pieria) [1]
 • Erythrai/ Erythrae|Erythrae (Ionia) [3]
 • Esbous/ Esbus|Esbus (Arabia) [1]
 • Eukarpeia (Phrygia) [2]
 • Eumeneia/ Eumenea|Eumenea (Phrygia) [4]
 • F

  G

 • Gadara (Dekapolis) [4]
 • Gaza (Judaea) [1]
 • Gytheion (Lakonia) [1]
 • H

 • Hadrianopolis (Thrakia) [19]
 • Heeresmünze (?) [1]
 • Heliopolis (Koile - Syria) [9]
 • Heraclea (Imperium) [1]
 • Hierapolis (Phrygia) [3]
 • Hieropolis Bambyke (Kyrrhestika) [1]
 • Hypaipa/ Hypaepa|Hypaepa (Lydia) [18]
 • I

 • Ilici (Hispania) [1]
 • Isaura (Pisidia) [2]
 • Italica (Hispania) [2]
 • J

 • Julia (Ipsus)|Ioulia (Ipsos) (Phrygia) [1]
 • Juliopolis|Iouliopolis (Bithynia) [1]
 • K

 • Kadoi/ Cadi|Cadi (Phrygia) [1]
 • Kaisareia/ Caesarea|Caesarea (Kappadokia) [7]
 • Kalchedon/ Calchedon|Calchedon (Bithynia) [1]
 • Kanatha|Canatha (Dekapolis) [1]
 • Karallia/ Carallia|Carallia (Kilikia) [4]
 • Kassandreia/ Cassandria|Cassandria (Makedonia) [2]
 • Kibyra/ Cibyra|Cibyra (Phrygia) [2]
 • Kidramos/ Cidramus|Cidramus (Karia) [2]
 • Kilbianoi inf./ Cilbiani inf.|Cilbiani (Lydia) [1]
 • Kodroula/ Codrula|Codrula (Pisidia) [1]
 • Kolybrassos/ Colybrassus|Colybrassus (Kilikia) [2]
 • Komana/ Comana|Comana (Pontos) [4]
 • Konana/ Conana|Conana (Pisidia) [1]
 • Korinthos/ Corinthus|Corinthus (Achaia) [3]
 • Koropissos/ Coropissus|Coropissus (Kilikia) [1]
 • Kremna/ Cremna|Cremna (Pisidia) [1]
 • Kreteia Flaviopolis/ Creteia|Creteia Flaviopolis (Bithynia) [1]
 • Kydonia/ Cydonia|Cydonia (Kreta) [1]
 • Kyrrhos/ Cyrrhus|Cyrrhus (Kyrrhestika) [1]
 • Kyzikos/ Cyzicus|Cyzicus (Mysia) [8]
 • L

 • Lampsakos/ Lampsacus|Lampsacus (Mysia) [3]
 • Laodikea ad Lycum/ Laodicea|Laodicea ad Lycum (Phrygia) [5]
 • Laodikea ad mare/ Laodicea|Laodicea ad mare (Seleukis u. Pieria) [7]
 • Leukas ad Chrysoroam/ Leucas|Leucas ad Chrysoroam (Koile - Syria) [1]
 • Leukas/ Leucas|Leucas (Akarnania) [1]
 • Lugdunum (Imperium) [3]
 • Lyrbe (Kilikia) [2]
 • M

 • Magnesia ad Maeandrum (Ionia) [5]
 • Magnesia ad Sipylum (Lydia) [7]
 • Malaca|Malaga (Hispania) [2]
 • Mallos|Mallus (Kilikia) [2]
 • Markianopolis/ Marcianopolis|Marcianopolis (Moesia) [30]
 • Maroneia (Thrakia) [1]
 • Mastaura (Lydia) [1]
 • Medaba (Arabia) [1]
 • Mesembria|Mesambria (Thrakia) [1]
 • Metropolis (Ionia) [2]
 • Metropolis (Phrygia) [1]
 • Mopsos|Mopsus (Kilikia) [2]
 • Mylasa (Karia) [3]
 • Myra (Lykia) [1]
 • N

 • Nakrasa/ Nacrasa|Nacrasa (Lydia) [4]
 • Narbo (Gallia) [1]
 • Neapolis (Samaria) [3]
 • Nemausus (Imperium) [1]
 • Neokaisareia/ Neocaesarea|Neocaesarea (Pontos) [17]
 • Neoklaudiopolis/Neoclaudiopoli|Neoclaudiopolis (Paphlagonia) [2]
 • Nikaia/ Nicaea|Nicaea (Bithynia) [27]
 • Nikomedia/ Nicomedia|Nicomedia (Bithynia) [23]
 • Nikopolis in Seleuke|Nicopolis in Seleucia (Seleukis u. Pieria) [1]
 • Nikopolis/ Nicopolis ad Istrum|Nicopolis ad Istrum (Moesia) [44]
 • Nikopolis/ Nicopolis|Nicopolis (Epeiros) [1]
 • Ninika/ Ninica Klaudiopolis|Ninica Claudiopolis (Kilikia) [3]
 • Nisibis/ Nesibis|Nesibis (Mesopotamia) [5]
 • Nysa (Lydia) [2]
 • Nysa-Skythopolis (Samaria) [1]
 • O

 • Odessos|Odessus (Moesia) [2]
 • Olba (Kilikia) [1]
 • Olbasa (Pisidia) [1]
 • Orthosia (Phoinikia) [3]
 • Ostia () [1]
 • P

 • Pagae/ Pagai Megaris|Pagai (Achaia) [1]
 • Paltos|Paltus (Seleukis u. Pieria) [1]
 • Panormus (Sikelia) [2]
 • Paphos (Kypros) [2]
 • Parium/ Parion|Parium (Mysia) [9]
 • Patara (Lykia) [1]
 • Patara u. Myra (Lykia) [1]
 • Patrai/ Patras|Patras (Achaia) [2]
 • Pautalia (Thrakia) [13]
 • Peltai (Phrygia) [1]
 • Pergamon u. Sardes (Mysia) [1]
 • Pergamon/ Pergamum|Pergamum (Mysia) [13]
 • Perge (Pamphylia) [27]
 • Perinthos/ Perinthus|Perinthus (Thrakia) [5]
 • Pessinous|Pessinus (Galatia) [1]
 • Petra (Arabia) [3]
 • Pherai|Pherae (Thessalia) [1]
 • Philadelphia (Dekapolis) [1]
 • Philadelphia (Kilikia) [2]
 • Philadelphia (Lydia) [9]
 • Philippi (Makedonia) [3]
 • Philippopolis (Thrakia) [13]
 • Philomelion/ Philomelium|Philomelium (Phrygia) [1]
 • Pionia (Troas) [2]
 • Plotinopolis (Thrakia) [1]
 • Pogla (Pisidia) [6]
 • Poseidonia/ Paestum|Paestum (Lukania) [2]
 • Prostanna (Pisidia) [1]
 • Prousa/ Prusa ad Olympum|Prusa ad Olympum (Bithynia) [5]
 • Prousias/ Prusias ad Hypium|Prusias ad Hypium (Bithynia) [1]
 • Prymnessos/ Prymnessus|Prymnessus (Phrygia) [1]
 • R

 • Rabbathmoba-Areopolis|Rabathmoba (Arabia) [2]
 • Rhesaina|Rhesaena|Rhesaena (Mesopotamia) [4]
 • Rom (Imperium) [87]
 • Rom|Roma (Republik) [14]
 • S

 • Sabratha (Kyrenaika) [1]
 • Sagalassos|Sagalassus (Pisidia) [4]
 • Saitta (Lydia) [6]
 • Samos (Ionia) [6]
 • Sardes u. Hypaipa|Sardes und Hypaepa (Lydia) [1]
 • Sardes|Sardis (Lydia) [11]
 • Sebaste (Phrygia) [2]
 • Sebaste (Samaria) [1]
 • Sebastopolis Herakleia (Pontos) [11]
 • Seleukeia Sidera-Klaudiosel.|Seleucia Sid.-Claudioseleucia (Pisidia) [1]
 • Seleukia/ Seleucia ad Calycadn|Seleucia ad Calycadnum (Kilikia) [2]
 • Seleukia|Seleucia (Seleukis u. Pieria) [2]
 • Selge (Pisidia) [2]
 • Selinos-Trajanopolis (Kilikia) [1]
 • Serdika/ Serdica (Thrakia) [8]
 • Sestos/ Sestus|Sestus (Thrakia) [1]
 • Sibidunda (Phrygia) [1]
 • Side (Pamphylia) [7]
 • Sidon (Phoinikia) [3]
 • Sikyon|Sicyon (Achaia) [1]
 • Silandos/ Silandus|Silandus (Lydia) [2]
 • Sinope (Paphlagonia) [1]
 • Siscia (Imperium) [3]
 • Smyrna (Ionia) [13]
 • Stobi (Makedonia) [5]
 • Synnada (Phrygia) [7]
 • T

 • Tabala (Lydia) [2]
 • Tarsos|Tarsus (Kilikia) [15]
 • Tauion/ Tavium|Tavium (Galatia) [3]
 • Teate (Apulia) [1]
 • Termessos Maj.|Termessus Maj. (Pisidia) [2]
 • Thessalonike (Imperium) [1]
 • Thessalonike (Makedonia) [12]
 • Thyateira/ Thyatira|Thyatira (Lydia) [2]
 • Tiberias (Galilaea) [2]
 • Tiberiopolis (Phrygia) [1]
 • Ticinum (Imperium) [1]
 • Timbriada (Pisidia) [1]
 • Tios|Tium (Bithynia) [1]
 • Titiopolis (Kilikia) [1]
 • Tityassos/ Tityassus|Tityassus (Pisidia) [3]
 • Tomis (Moesia) [11]
 • Topeiros/ Topirus|Topirus (Makedonia) [1]
 • Traianopolis|Trajanopolis (Thrakia) [1]
 • Tralles (Lydia) [1]
 • Trier (Imperium) [3]
 • Tripolis (Lydia) [3]
 • Tripolis (Phoinikia) [5]
 • Tyros|Tyrus (Phoinikia) [13]
 • U

 • Utica (Numidia) [1]
 • V

  Z

 • Zela (Pontos) [5]
 • Zeugma (Kommagene) [4]

Dieses Werk bzw. Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert. Creative Commons License

Zuletzt geändert am: 2020-03-07 01:23:30